Tài liệu tham khảo hội thi 
Link 1: http://www.congdoan.vn/gioi-thieu/cac-ky-dai-hoi-cdvn-491

Link 2: http://www.congdoan.vn/gioi-thieu/lich-su-cdvn-489

Link 3: https://daihoidang.vn/

Link 4: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/

Link 5: https://www.congdoantphochiminh.org.vn/#/portal/post-list?title=VAN-KIEN-DAI-HOI

Link 6: https://www.congdoantphochiminh.org.vn/#/portal/post-list?title=BAN-CHAP-HANH-CAC-THOI-KY

Sách “Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc”

 https://drive.google.com/file/d/11B1Ki6buOeqFcliANnmzLt-spZCxS5we/view?usp=sharing

Clip hướng dẫn dự thi:


Hình ảnh sách tham khảo:

Hình ảnh TÀI LIỆU THAM KHẢO HỘI THI " VINH QUANG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM "

Hình ảnh tài liệu tham khảo: